Pasirinkimo sutarties tekstas. О компании


Bendrosios sąlygos 1. Administravimo mokestis skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos imtinai iki realaus Kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti Kreditą įvykdymo, t. Kreditas laikomas tinkamai faktiškai sugrąžintu Kredito pasirinkimo sutarties tekstas, kai Kredito suma yra įskaitoma į Kredito davėjo sąskaitą. Į Administravimo mokestį neįeina už Kreditą mokamos palūkanos. Administravimo mokestis apima ir Kredito gavėjas papildomai neturi mokėti : komisinius mokesčius, kuriuos Kredito davėjas sumoka tretiesiems asmenims už informacijos apie Kredito gavėją, reikalingos Kredito gavėjo kreditingumui įvertinti, pateikimą Kredito davėjui, Sutarties sudarymo, administravimo, pakeitimo, nutraukimo ir kitus su Sutarties sudarymu bei vykdymu susijusius mokesčius išskyrus mokesčius, kaip išimtis nurodytus Sutartyje pateikiamame Bendros vartojimo kredito sąvokos apibrėžime ; taip pat jei būtų taikoma — su vartojimo kredito sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidas, pavyzdžiui, draudimo įmokas, jei privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis.

Apsisprendimo laikotarpis — dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Pasirinkimo sutarties tekstas gavėjas, pasirinkimo sutarties tekstas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti Kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo Kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Bendra Kredito gavėjo mokama suma — Kredito sumos ir Bendros vartojimo kredito kainos suma. Bendra vartojimo kredito kaina — Kredito gavėjo už Kredito sumą mokamos palūkanos ir Administravimo mokestis. Bendra vartojimo kredito kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal šią Sutartį suteikiamo Kredito pasirinkimo sutarties tekstas ir pasirinkimo sutarties tekstas jokių išlaidų, susijusių su Kredito gavėjui Kredito davėjo iki šios Sutarties sudarymo suteiktais vartojimo kreditais ar ateityje suteikiamais vartojimo kreditais, jei tokių būtų.

Aiškumo dėlei, į Bendrą vartojimo kredito kainą nėra įskaičiuojamos: a Netesybos, mokamos už laiku pagal Sutartį nesumokėtas sumas, ir Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti ir įgyvendinti savo pasirinkimo sutarties tekstas pagal Sutartį tais atvejais kai Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį įskaitant bet neapsiribojant išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma — Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu. Bendrosios sąlygos — šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kredito gavėjo ir Kredito davėjo teisės ir pareigos, Kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.

Duomenų tvarkymas arba duomenų tvarkymas — bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas papildymas ar taisymasteikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir arba aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Elektroniniai kanalai — informacijos perdavimo ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu.

Ginčo esmė Byloje kilo ginčas dėl Notariato įstatymo 15 straipsnio, Valstybinės kalbos įstatymo 9 straipsnio, reglamentuojančių kalbą, kuria sudaromi sandoriai pasirinkimo sutarties tekstas užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, aiškinimo ir taikymo, taip pat nagrinėjama dėl sandorio negaliojimo, vadovaujantis CK 1. Ieškovas Danijos Karalystės pilietis A. Pagal Sutarties 1 punktą ieškovas pardavė atsakovei butą, esantį duomenys neskelbtini toliau — ir butas ; 2.

Pasirinkimo sutarties tekstas pašto adreso keitimo mokestis — 0,01 EUR vieno euro cento mokestis, kuris taikomas ir kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, jei Sutarties vykdymo metu prarado Kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis vartotojo ID ir laikiną slaptažodį ir nori minėtus duomenis pakartotinai gauti iš naujo nurodomu elektroninio pašto adresu.

Elektroninio pašto adreso keitimo mokestį Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui mokėjimo pavedimu iš savo asmeninės banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują elektorinio pašto adresą. Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis nėra įskaitomas į Bendrą vartojimo kredito kainą.

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Individualiai aptartos sąlygos — Kredito sutarties sąlygos, kurių parengimui Kredito gavėjas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Kredito paraišką ir rinkdamasis vieną iš Kredito davėjo siūlomų kredito variantų. Individualiai aptartos sąlygos įtvirtinamos Sutarties Specialiosiose sąlygose. Kreditas — pinigų suma, kurią Kredito davėjas pagal Sutartį suteikia Kredito gavėjui.

Lukšio g. Kredito davėjas yra įtrauktas pasirinkimo sutarties tekstas Lietuvos Respublikos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tvarkomą vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas — Totorių g. Kredito davėjo darbo laikas — Tinklalapyje nurodytas Kredito davėjo darbo laikas, kurio metu Kredito davėjas sudaro ir vykdo Sutartį t. Priima Kredito paraišką, pateikia standartinę informaciją apie Kreditą, sudaro Sutartį su Kredito gavėju, teikia Kreditus, užskaito Kredito gavėjo atliktus mokėjimus, priima pranešimus ir t.

Kredito sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, išskyrus Vartojimo kredito įstatyme numatytus atvejus. Kredito gavėjo kreditingumo deklaracija — Kredito gavėjo prieš sudarant Sutartį pildoma Kredito davėjo nustatytos formos deklaracija, kurioje Kredito gavėjas pateikia visą Kredito davėjo paprašytą informaciją, reikalingą Kredito gavėjo kreditingumui įvertinti.

Kredito gavėjo zona — Kredito davėjo internetinės klientų aptarnavimo sistemos vartotojo zona, prieinama Tinklalapio adresu, t.

pasirinkimo sutarties tekstas

Kredito grąžinimo diena — paskutinė Kredito termino diena, kada Kredito gavėjas privalo sumokėti Kredito davėjui visą Bendrą Kredito gavėjo mokamą sumą t. Kredito grąžinimo grafikas — Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mokėjimų grafikas, pagal kurį nustatytomis datomis atlikdamas mėnesines įmokas Kredito gavėjas privalo mokėti pagal Sutartį mokėtinas sumas Kredito davėjui.

Kredito paraiška — Elektroniniais kanalais Kredito gavėjo Kredito davėjui pateikta paraiška, kurioje nurodytomis pagrindinėmis sąlygomis Kredito gavėjas pageidauja skolintis iš Kredito davėjo. Šių skolinimosi Kredito suteikimo sąlygų turiniui Kredito gavėjas gali daryti įtaką pasirinkdamas vieną iš Kredito davėjo siūlomų pagrindinių Kredito sąlygų variantų ar jų kombinaciją. Kreditas Kredito gavėjui suteikiamas pagal Kredito paraiškoje ir Kredito davėjo Kredito gavėjui pateiktoje standartinėje informacijoje apie Kreditą nurodytas pagrindines Kredito sąlygas, kurios perkeliamos ir yra įtvirtintos Specialiosiose sąlygose.

О компании

Kredito paraiškos pateikimas internetu — Kredito gavėjui prisijungus prie Kredito gavėjo zonos, suteikiama galimybė iš pasirinkimo sutarties tekstas pasirinkti pageidaujamą Kredito sumą ir terminą. Kredito gavėjui pasirinkus pageidaujamą Kredito variantą, sistema automatiškai suformuoja Sutarties Specialiąsias sąlygas, su kuriomis Kredito gavėjas turi galimybę susipažinti antrame Kredito paraiškos pateikimo etape.

C++ Pamoka 06 - Switch sakinys, 1 pavyzdinė programa

Kiekvieno Kredito varianto atveju Sutarties Specialiosios sąlygos formuojamos individualiai. Visi duomenys turi būti atskirti tarpais. Kredito terminas — terminas nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos iki Sutartyje nurodytos Kredito grąžinimo dienos.

  • Investicijų makleris
  • Patentinės kooperacijos sutartis (PCT)
  • Mokėjimo paslaugų sutarties bendroji dalis | OPAY
  • Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu.
  • Ar lengva užsidirbti pinigų
  • Kelionių organizatorius įsipareigoja: 1.
  • ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIES SĄLYGOS (UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI)

Metinė palūkanų norma — ne didesnė kaip 75 septyniasdešimt penkių procentų palūkanų norma, kuri kasmet taikoma pagal Sutartį Kredito gavėjui išmokėtam Kreditui ir kurią Kredito pasirinkimo sutarties tekstas įsipareigoja mokėti Kredito davėjui Sutartyje nustatyta tvarka už naudojimąsi jam suteiktomis Kredito lėšomis. Netesybos — Sutartyje nustatyta pinigų suma delspinigiaikurią Šalis įsipareigojo ir privalo sumokėti kitai Šaliai, jeigu ji laiku nevykdo Sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų.

Registracijos forma — Tinklalapyje pateikta ir Kredito gavėjui registruojantis Tinklalapyje pildoma forma. Registracijos mokestis — vienkartinis 0,01 EUR vieno euro cento dydžio mokestis, kuris Kredito gavėjo sumokamas patvirtinant registracijos duomenis bei sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Elektroniniais kanalais, arba kuris sumokamas patvirtinant Kredito gavėjo banko sąskaitos duomenis, kai Kredito gavėjo registracijos duomenys ir sutikimas tvarkyti Asmens duomenis patvirtinami Kredito gavėjo mobiliuoju elektroniniu parašu.

Registracijos mokesčio dydis nurodomas ir Tinklalapyje.

rūšių uždarbio oole internete

Registracijos mokestis nėra įskaičiuojamas į Bendrą vartojimo kredito kainą. Sąskaitos keitimo mokestis — 0,01 EUR vieno pamm demo sąskaita cento dydžio mokestis, kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, norėdamas pakeisti www.

Pasirinkimo sutarties tekstas keitimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Bendrą vartojimo kredito kainą.

kriptovaliutos įsilaužimas kristi kriptovaliuta

Specialiosios sąlygos — sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis, kurioje išdėstomos konkretaus pagal Sutartį suteikiamo Kredito Individualiai aptartos sąlygos ir kitos specialiosios Sutarties sąlygos. Sutartis — ši tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo Elektroniniais kanalais sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito davėjas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis Kreditą tačiau tik tuomet, jeigu a Sutartyje nustatyta tvarka įvertinus Kredito gavėjo kreditingumą Kredito davėjas mano, jog Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir b Kredito davėjas dėl kitų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kreditoo Kredito gavėjas įsipareigoja, jeigu Kreditas jam yra suteikiamas, grąžinti šį Kreditą bei atlikti visus pagal šią Sutartį mokėtinus mokėjimus.

Sutartį sudaro Bendrosios sąlygos bei Specialiosios sąlygos, su visais jos priedais ir esamais bei būsimais jos sąlygų pakeitimais bei papildymais. Tapatybės patvirtinimo priemonės — Kredito gavėjo nurodytas asmens tapatybės dokumentas, kurio galiojimas patikrinamas LR Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje, kai Kredito gavėjo nurodytas asmens tapatybės dokumentas yra asmens tapatybės kortelė arba pasas.

Telefono numerio keitimo mokestis — 0,01 EUR vieno euro cento mokestis, kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, jei Sutarties vykdymo metu prarado Kredito davėjo pasirinkimo sutarties tekstas prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis vartotojo ID ir laikiną slaptažodį ir nori minėtus duomenis pakartotinai gauti iš naujo nurodomu telefono numeriu. Telefono numerio keitimo mokestį Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui mokėjimo pavedimu iš savo asmeninės banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują telefono numerį.

Telefono numerio keitimo mokestis nėra įskaitomas į Bendrą vartojimo kredito kainą. Tinklalapis — Kredito davėjo internetinė svetainė www. Tretysis asmuo — kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Darbas be investicijų nėra internetas namuose Šalis. Vartojimo kredito pratęsimas — Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto Vartojimo kredito termino pasirinkimo sutarties tekstas sutartam laikotarpiui, už tą laikotarpį mokant tik Pelno palūkanas ir administravimo mokestį pratęsimo mokestįbet nedengiant Vartojimo kredito sumos.

Vekselis - vertybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka, ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pasirinkimo sutarties tekstas sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats, arba įsako tai padaryti kitam. Aiškinant šią Sutartį Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygaskiekvieną dokumentą prie Sutarties, bei Šalių pasirinkimo sutarties tekstas Sutartį siunčiamus pranešimus turi būti laikomasi šių nuostatų: 1.

Klaidų ištaisymas

Vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, jei kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip. Sutartyje skyrių ir straipsnių antraštės ir paantraštės yra naudojamos tik patogumo dėlei ir neturi įtakos ją aiškinant.

Tuo atveju, jeigu yra prieštaravimų tarp Sutarties Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, viršenybė teikiama Specialiųjų sąlygų nuostatoms. Nuorodos Sutartyje į bet kokią sutartį ar dokumentą, įskaitant bet neapsiribojant šia Sutartimi, reiškia nuorodas ir į jų pakeitimus, papildymus ar naują redakciją. Kredito davėjas, jeigu a Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje bei Deklaracijojebūtiną Kredito gavėjo kreditingumui įvertinti, ir ši informacija yra nepakitus bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties sudarymo bei Kredito suteikimo metu, ir b Kredito davėjo nuomone, įvertinus Kredito gavėjo kreditingumą, Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir c Kredito davėjas dėl kitų pagrįstų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kredito, įsipareigoja Sutarties galiojimo metu šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Kredito davėjo darbo laiku Kredito gavėjui suteikti Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą vartojimo kreditą bei leisti Kredito gavėjui naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais.

Kredito gavėjas įsipareigoja laiku ir pilnai grąžinti Kredito gavėjui pagal šią Sutartį suteiktą Kreditą, mokėti palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius bei visus kitus Sutarties Specialiosiose sąlygose išvardintus mokesčius ir mokėjimus. Tuo atveju, kuomet Kredito gavėjas grąžina paimtą Kreditą ar jo dalį prieš terminą Sutartyje nustatyta tvarka, grąžintos sumos nebegali būti pasiskolintos iš naujo. Norėdamas tam tikras sumas pasiskolinti iš naujo, Kredito gavėjas turi sudaryti naują vartojimo kredito sutartį su Kredito davėju Tinklapyje skelbiama tvarka ir sąlygomis.

Kredito gavėjo pareigos: 3. Laiku grąžinti Kredito davėjo suteiktą Kreditą, sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą, kitas pagal Sutartį Kredito davėjui mokėtinas sumas t. Netesybas, Sutarties Bendrųjų sąlygų 7. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 penkias valandas informuoti Kredito davėją raštu arba Elektroniniais kanalais, jeigu Trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Kredito gavėjui atsirado pagrindas įtarti, kad gali tapti žinomos Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės ir imtis kitų pagrįstų priemonių siekiant išvengti galimų nuostolių dvejetainių opcionų olimpinės prekybos signalai pasinaudojimo Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonėmis.

Praradus Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemones informuoti Kredito davėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per pasirinkimo pasirinkimo sutarties tekstas tekstas penkias valandas Pasirinkimo sutarties tekstas Bendrųjų sąlygų Be Kredito davėjo išankstinio rašytinio sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių savo teisių ir pareigų Tretiesiems asmenims.

Pateikti teisingus Asmens duomenis ir nesinaudoti kito asmens duomenimis, o pažeidus minėtą įsipareigojimą — atlyginti Tretiesiems asmenims bei Kredito davėjui visus dėl to pastarųjų patirtus nuostolius. Vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir pagrįstus Kredito davėjo nurodymus Kredito gavėjui, susijusius su šia Sutartimi pvz. Kredito gavėjo teisės: 3. Gauti Kreditą, jei a Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje ir Deklaracijojebūtiną Kredito gavėjo kreditingumui pasirinkimo sutarties tekstas ir pasirinkimo sutarties tekstas informacija yra nepakitusi bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties pasirinkimo sutarties tekstas bei Kredito suteikimo metu, ir b Kredito davėjui įvertinus Kredito gavėjo kreditingumą, Kredito davėjas, vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų kreditingumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, nusprendžia, kad Kredito gavėjas yra pajėgus vykdyti savo variantai hestono modelis įsipareigojimus, įskaitant finansinius įsipareigojimus, kuriuos prisiima pagal šią Sutartį, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, ir c Kredito davėjas neatsisako dėl kitų pagrįstų priežasčių nei Kredito gavėjo kreditingumas suteikti Kredito gavėjui Kreditą.

Šioje Sutartyje nustatyta tvarka atsisakyti Sutarties ar ją nutraukti. Kredito gavėjas, sudaręs Sutartį, turi teisę naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais. Kredito gavėjas Kredito davėjo paslaugomis gali naudotis Kredito davėjo nustatyta tvarka ir darbo laiku, kuris skelbiamas Tinklalapyje. Vartojimo kredito sutartys su Kredito davėju negali būti sudaromos nuo 22 valandos iki 7 valandos.

Kredito davėjo pareigos: 3. Kredito davėjas privalo vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų kreditingumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, bei atsižvelgdamas į Kredito gavėjo kreditingumo deklaracijoje, Kredito paraiškoje ir kitaip pateiktą informaciją įvertinti Kredito gavėjo kreditingumą ir atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas, remiantis Kredito davėjo turima informacija, nėra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Jeigu yra Sutarties Bendrųjų sąlygų 2. Elektroniniais kanalais ne vėliau kaip prieš 5 penkias darbo dienas pateikti Kredito gavėjui informaciją apie tai, jog keisis paslaugų teikimo tvarka, Kredito davėjo darbo laikas ar Kredito davėjo rekvizitai, bei pasikeitusią informaciją pateikti Tinklalapyje.

Užtikrinti Kredito gavėjo Asmens duomenų apsaugą, tikslų, sąžiningą, teisėtą ir tinkamą tokių Duomenų tvarkymą, tik tam tikslui kuriam jie buvo gauti. Saugoti, kaupti, tvarkyti informaciją apie Kredito gavėjo ir Kredito davėjo atliekamus veiksmus koduotu formatu serverio kietajame diske.

Kredito davėjo teisės: 3. Atsisakyti suteikti Kredito gavėjui Kreditą jei a įvertinus Kredito gavėjo kreditingumą Kredito davėjas mano, jog Kredito gavėjas nėra pajėgus įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus pasirinkimo sutarties tekstas Sutarties galiojimo laikotarpį, arba b dėl kitų pagrįstų priežasčių.

kur gauti qiwi bitcoins dvejetainiai opcionai su 5 usd užstatu

Atsisakyti pratęsti Kredito terminą ar atlikti kitus Kredito gavėjo prašomus Sutarties pakeitimus. Tokio pobūdžio Sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį Gauti Kredito gavėjo Asmens duomenis pasirinkimo sutarties tekstas Trečiųjų asmenų, tvarkyti Kredito gavėjo Asmens duomenis ir teikti Kredito gavėjo Asmens duomenis Tretiesiems asmenims Kredito gavėjo sutikime tvarkyti Asmens duomenis nustatyta tvarka, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų.

Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nesikreipiant į teismą pasirinkimo sutarties tekstas Sutartį. Kredito gavėjas ir Kredito davėjas be aukščiau išvardintų teisių ir pareigų turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises ir pareigas.

Mokėjimo paslaugos — OPAY teikiamos Klientui tarpininkavimo paslaugos, kurių pagalba Pirkėjams suteikiama galimybė atsiskaityti už Prekes Sutarties Specialioje dalyje nurodytais atsiskaitymo būdais.

Registracija: 4. Jei po registracijos Kredito gavėjo Registracijos formoje nurodyti duomenys pasikeitė — informavo Kredito davėją apie pasikeitimus pateikdamas atnaujintą informaciją vartotojo zonoje.

Jei Kredito gavėjas yra susituokęs, Kredito davėjui pareikalavus, Tinklalapyje nurodytu būdu pateikia Kredito gavėjo sutuoktinio -ės pasirašytą sutikimą tvarkyti sutuoktinio -ės asmens duomenis Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo tikslais; sutikimo dėl sutuoktinio -ės asmens duomenų tvarkymo forma pateikiama Tinklalapyje.

Sutarties sudarymas ir Kredito suteikimas: 4. Kredito gavėjas yra informuotas, jog prieš sudarydamas šią Sutartį, jis privalo išsamiai susipažinti su standartine informacija apie Kreditą bei Sutarties projektu, jeigu Kredito gavėjas paprašė Kredito davėjo pateikti Sutarties projektą, kurie Kredito gavėjui pateikti patvariojoje laikmenoje ir yra bet kuriuo metu prieinami Kredito gavėjui prisijungus prie vartotojo zonos.

Kai Sutartis sudaroma internetu, Kredito gavėjui prisijungus prie vartotojo zonos Tinklapyje: www. Kredito gavėjui Tinklalapyje nustatyta tvarka patvirtinus Registraciją, Kredito gavėjo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis ir pateikus Kredito paraišką, Kredito davėjas pateikia Kredito gavėjui standartinę informacija apie Kreditą bei, jei Kredito gavėjas to paprašo, Sutarties projektą, patvariojoje laikmenoje kaip pasirinkimo sutarties tekstas Bendrųjų sąlygų 4.

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

Sutartis bus laikoma sudaryta tik tuomet, kai Kredito gavėjas Sutarties Bendrųjų sąlygų 4. Kredito gavėjui išsamiai susipažinus su Kredito davėjo pagal Kredito gavėjo pateiktą Kredito paraišką suformuluota ir pateikta standartine informacija apie Kreditą bei Sutarties projekto sąlygomis ir norint sudaryti su Kredito davėju Sutartį pagrindinėmis standartinėje informacijoje apie Kreditą pateiktomis sąlygomis Kredito gavėjas prisijungęs prie vartotojo zonos atlieka šiuos veiksmus: a Nurodo, jog nori sudaryti Sutartį su Kredito davėju pasirinkimo sutarties tekstas sąlygomis, kurios buvo nurodytos Kredito gavėjui pateiktoje standartinėje informacijoje apie Kreditą bei Sutarties projekte.

įrodyti brokeriai bitcoin analogas

Kai Sutartis sudaroma telefonu SMS žinute: 4. Kredito gavėjas savo pasirinkimu gali paraišką Kreditui pateikti bei Sutartį su Kredito davėju brūkšnio algoritmas telefonu SMS žinutėmis. Tam, kad galėtų pateikti Kredito paraišką SMS žinute, Kredito gavėjas jau turi būti prisiregistravęs www.

Kredito gavėjo zonoje Kredito gavėjas pasirinkimo sutarties tekstas Deklaraciją, pateikdamas joje tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei nurodo kitus Tinklapyje reikalaujamus duomenis. Kredito gavėjui pateikus paraišką Sutarties 4. Sutarties sąlygos išsiųstos el. Pasirinkimo sutarties tekstas susitaria, kad Kredito gavėjui pateiktas Sutarties projektas nėra laikomas Kredito davėjo pasiūlymu sudaryti Sutartį oferta. Sutartis bus laikoma sudaryta tik tuomet, kai Kredito gavėjas atliks Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.

Gavęs Sutarties 4. Išsiųsdamas nurodyto turinio pranešimą, Kredito gavėjas patvirtina, kad jo Deklaracijoje pateikta informacija yra aktuali ir nepasikeitusi, bei kad Kredito gavėjas yra susipažinęs ir sutinka su elektroniniu paštu pateiktu Sutarties Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų projektu ir jį patvirtina. Kredito gavėjui atlikus visus Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.

internetas kaip priemonė uždirbti

Sudarius Sutartį ir esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2. Kredito davėjas, įvertinęs Kredito gavėjo kreditingumą ir Kredito gavėjo pateiktos paraiškos duomenis, turi teisę pasiūlyti Kredito gavėjui sudaryti Sutartį dėl mažesnės Kredito sumos, nei nurodyta Kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje, pasirinkimo sutarties tekstas pagal informaciją apie Kredito gavėjo kreditingumą Kredito davėjas padaro pagrįstą išvadą, jog Kredito gavėjas gali būti finansiškai nepajėgus tinkamai sumokėti Kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytą Kreditą ir susijusias sumas.

Pasiūlymas dėl mažesnės Kredito sumos Kredito gavėjui pateikiamas elektroniniu paštu, išsiunčiant Kredito davėjo siūlymo pagrindu parengtus Sutarties Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų projektus su informacija apie Kreditą, su kuriais Kredito gavėjas turi galimybę susipažinti. Šiai sumai patvirtinti, kredito gavėjas turi prisijungti pasirinkimo sutarties tekstas vartotojo zonos ir pasirinkti siūlomą sumą ir terminą, pateikdamas naują paraišką.

Nepaisant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9. Kredito gavėjas įsipareigoja ir privalo grąžinti visą Kredito sumą Kredito grąžinimo dieną, arba sutartį pratęsti sumokant sutarties pratęsimo mokestį Pelno palūkanas ir administravimo mokestį su visais kitais mokesčiais, sutarties pratęsimų skaičius neribojamas. Kreditas grąžinamas ir kiti mokėjimai pagal Sutartį atliekami mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą Kredito davėjo banko sąskaitą.