Sutarties sąlygos.


Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes, nebent kitokią prasmę joms suteikia kontekstas: 1. Bendrosios sąlygos — šios standartinės sporto klubo paslaugų teikimo sutarties sąlygos, kuriose nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Elektroninė sąskaita — teikiama sąskaita už Paslaugas bankui, kad šis įvykdytų automatinį mokėjimą. Klientas — asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto Narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis Sporto klubo Paslaugas.

Narystė — tai Kliento įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigyto Narystės tipo.

Paslaugos — Paslaugų teikėjo teikiamos treniruoklių salės paslaugos ir kitos papildomos Paslaugos, dėl kurių susitaria Šalys. Specialiosios sąlygos — Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatomos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos sutarties sąlygos Kliento pasirinkimai.

Citatos 6. Sutarčių standartinės sąlygos 1.

Sutartis — Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos su visais jų priedais ir susitarimais dėl pakeitimo bei papildymo. Svetainė — Paslaugų teikėjo valdoma svetainė, kuri pasiekiama adresu: www.

Šalis — Paslaugų teikėjas arba Klientas. Šalys — Paslaugų teikėjas arba Klientas kartu. Taisyklės  — Sporto klubo taisyklės, kurios numato naudojimosi Sporto klube tvarką ir su kuriomis Klientas supažindinamas skelbiant jas Svetainėje, Sutarties sąlygos klube, ir kurių Klientas privalo laikytis.

sutarties sąlygos

Sutarties dalykas 2. Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais suteikti Klientui Sutarties sąlygos, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.

Šalių teisės ir pareigos 3. Klientas įsipareigoja: 3.

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu - Teisinėtail.lt

Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą; 3. Sporto klubas turi teisę: 3. Tokiu atveju Klientas gali nutraukti Sutartį joje ir Taisyklėse nustatyta tvarka; 3. Sporto klubas įsipareigoja: 3. Narystės laikotarpio pradžia nurodoma Specialiojoje dalyje.

Naudotis Paslaugomis nuo nurodytos datos galima tik tokiu atveju, jei už jas sumokėta. Užtikrinti tinkamą pateiktų asmens duomenų apsaugą. Sutarties sąlygos 4. Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti žemiau nurodytais būdais: 4.

Grynieji pinigai Sporto klube nepriimami; 4. Klientas sumoka už Paslaugas Sporto klubui nurodytą kainą ne vėliau kaip pirmąją naudojimosi Paslaugomis dieną prieš pradedant naudotis Paslaugomis. Pasirinkęs Narystę, už Paslaugas Klientas moka arba lėšos nurašomos automatiškai Paslaugų teikėjui kas mėnesį, iki tos kiekvieno mėnesio dienos visą Sutarties galiojimo laikotarpį Klientas turi užtikrinti, kad Paslaugų mokesčio nurašymo dieną atsiskaitomojoje sąskaitoje ar banko kortelės sąskaitoje būtų užtektinai lėšų.

Lydimoji medžiaga LM 6. Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos 1.

Klientui įvykdžius Sutarties 4. Klientas, pasirinkęs SEPA mokėjimo būdą, privalo: 4.

sutarties sąlygos

Jeigu einamojo mėnesio sutarties sąlygos dešimta kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, šią sumą bandoma nurašyti 3 tris dienas iš eilės po einamojo mėnesio tos dienos.

Jeigu per nurodytą terminą nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos ir Klientas nedelsiant nesumoka įsiskolinimo kitais mokėjimo būdais, nurodytais Sutarties 4.

Tokiu atveju, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, sutarties sąlygos jos 5. Kliento mokėjimas laikomas sutarties sąlygos piniginių lėšų įskaitymo Sutarties sąlygos teikėjo atsiskaitomoje sąskaitoje dieną. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka sutarties sąlygos įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos pirmiausiai padengia seniausią skolą.

Sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos 5. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo momento ir nuo pirmosios registracijos Sporto klube dienos, kaip nurodyta Taisyklėse, ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Pasibaigus Narystei ir ją tęsiant, sutarties sąlygos pratęsimo dieną galiojančios Bendrosios sąlygos aktuali sutarties sąlygoskurios skelbiamos Paslaugų teikėjo Svetainėje.

Pasibaigus minimaliam sutarties terminui nurodytam sutarties punkte 5.

Kokios pirkimo sutarties sąlygos gali būti esminėmis?

Sutartis gali būti nutraukta bet kada žemiau nurodytais atvejais: 5. Sutartis nutraukiama pateikus rašytinį prašymą sutarties sąlygos į Sporto klubą, atsiunčiant prašymą raštu Paslaugų teikėjo adresu ir pridėjus tinkamai patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją, kaip sutarties sąlygos Paslaugų teikėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse  ar Privatumo politikoje asmens dokumento kopija turi sutarties sąlygos patvirtinta notariškaiarba elektroniniu būdu, prašymą pasirašius saugiu el.

Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, laikinai apriboti sustabdyti Paslaugų teikimą arba jų dalį Klientui apie tai informuodamas raštu: 5. Paslaugų teikėjas turi teisę sutarties sąlygos nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš sutarties sąlygos keturiolika dienų, jeigu Klientas: 5.

Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos.

užsidirbti pinigų be įnašo

Atsakomybė 6. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl jos veiksmų atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Sutarties sąlygos | Sportgates sporto klubas

Jei Paslaugų teikimas sustabdomas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas neatleidžiamas nuo apmokėjimo už Paslaugas. Baigiamosios nuostatos 7.

sutarties sąlygos kaip užsidirbti pinigų per vieną vakarą

Esant prieštaravimų sutarties sąlygos Bendrųjų ir Specialių sąlygų, viršenybę turi Specialiosios sąlygos. Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Taisyklių nuostatų yra taikoma ši Sutartis. Sporto klubo lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Su Paslaugų teikėjo Privatumo politika, Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje ir Svetainėje.

sutarties sąlygos

Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti sutarties sąlygos raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, faksu arba elektroniniu paštu arba sutarties sąlygos pasirašytinai Specialiojoje dalyje nurodytais adresais. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos Lietuvos laiku, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo keistis hitbtc atsiliepimais arba pasibaigus darbo valandoms.

Sutarties sąlygos pranešimas siunčiamas registruotu paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 penkių dienų nuo jo išsiuntimo, jei pranešimai siunčiami per kurjerį — po 2 dviejų darbo dienų nuo išsiuntimo.

Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems sutarties sąlygos, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos, ne vėliau kaip per 10 dešimt dienų raštu informuoti vieną kitą.

Sutarties sąlygos 1. Sutarties dalykas 1.

Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad yra teisingi šioje Sutartyje nurodyti duomenys. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu.

Sutarties sąlygos

Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Kliento gyvenamąją vietą, jei Klientas yra fizinis asmuo arba pagal Sporto klubo buveinės vietą — jei Klientas yra juridinis asmuo.

Klientas Sutartį pasirašo Sporto klubo administracijoje arba Svetainėje patvirtindamas sutikimo su sutartimis sąlygas. Galioja nuo m. Paslaugų teikėjo vardu:.

investuojantis internetas